• Vietnamese course for beginners A1
  0%
 • 1 The Vietnamese alphabet
 • 2 How to pronounce Vietnamese [0/2]
 • 3 Vietnamese keyboard and how to write accents
 • 4 How to introduce yourself in Vietnamese [0/2]
 • 5 Vietnamese greetings [0/2]
 • 6 Vietnamese personal pronouns [0/2]
 • 7 How to talk about the weather in Vietnamese [0/2]
 • 8 Counting numbers in Vietnamese [0/2]
 • 9 Telling the time in Vietnamese [0/2]
 • 10 Days, months and seasons in Vietnamese [0/2]
 • 11 Learn the Vietnamese colours [0/2]
 • 12 Getting directions in Vietnamese [0/2]
 • 13 How to write country names in Vietnamese [0/2]
 • 14 How to name body parts in Vietnamese [0/2]
 • 15 Foods and drinks in Vietnamese [0/2]
 • 16 Vietnamese sayings (life, love and new year) [0/2]
 • Vietnamese sayings exercise

  Learn about the Vietnamese sayings.

  What category do these sayings belong to (life, love or new years)? Please mark the right one.

  1. Bán an em xa mua láng giềng gần. ( life / love / NY )

  2. Vạn sự như ý. ( life / love / NY )

  3. Đừng chế nhạo người. ( life / love / NY )

  4. Đen tình, đỏ bạc. ( ​life / love / NY )

  5. Bao lâu vắng mặt khát khao, bao giờ gặp muốn cào mắt ra. ( life / love / NY )

  6. Chúc mừng năm mới. ( life / love / NY )

  7. Mèo khen mèo dài đuôi. ( life love / NY )

  8. Sống lâu trăm tuổi. ( life / love / NY )

  9. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. ( life / love / NY )

  10. An khang thịnh vượn. ( life / love / NY )

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Reading