• Vietnamese course for beginners A1
  0%
 • 1 The Vietnamese alphabet
 • 2 How to pronounce Vietnamese [0/2]
 • 3 Vietnamese keyboard and how to write accents
 • 4 How to introduce yourself in Vietnamese [0/2]
 • 5 Vietnamese greetings [0/2]
 • 6 Vietnamese personal pronouns [0/2]
 • 7 How to talk about the weather in Vietnamese [0/2]
 • 8 Counting numbers in Vietnamese [0/2]
 • 9 Telling the time in Vietnamese [0/2]
 • 10 Days, months and seasons in Vietnamese [0/2]
 • 11 Learn the Vietnamese colours [0/2]
 • 12 Getting directions in Vietnamese [0/2]
 • 13 How to write country names in Vietnamese [0/2]
 • 14 How to name body parts in Vietnamese [0/2]
 • 15 Foods and drinks in Vietnamese [0/2]
 • 16 Vietnamese sayings (life, love and new year) [0/2]
 • Telling the time exercise

  Learn how to tell the time in Vietnamese.

  Bây giờ là mấy giờ? - Tám giờ rưỡi

  Mấy giờ rồi? - Năm giờ mười lăm

  Làm ơn cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? - Mười giờ kém mười lăm

  Bây giờ là mấy giờ? - Sáu giờ rưỡi

  Mấy giờ rồi? - Tám giờ năm phút

  Mấy giờ rồi? - Chín giờ hai mươi

  Bây giờ là mấy giờ? - Sáu giờ kém mười lăm

  Bây giờ là mấy giờ? - Bảy giờ hai mươi lăm

  Mấy giờ rồi? - Bốn giờ mười

  Bây giờ là mấy giờ? - Bốn giờ kém năm

  Level: 
  A1
  Trained skill: 
  Writing