• Slovak language course for beginners
  0%
 • 1 Slovak alphabet and letters
 • 2 Slovak pronunciation [0/2]
 • 3 Slovak keyboard and how to type Slovak letters [0/3]
 • 4 Greetings and how to say Hello in Slovak [0/3]
 • 5 Introduce yourself in Slovak [0/2]
 • 6 Colours in Slovak [0/3]
 • 7 Numbers and counting in Slovak [0/4]
 • 8 Telling the time in Slovak [0/3]
 • 9 Talk about the weather in Slovak [0/3]
 • 10 Days of the week, months and seasons in Slovak [0/3]
 • 11 Body parts and head parts in Slovak [0/3]
 • 12 Food and drinks in Slovak [0/3]
 • 13 Order food in Slovak [0/3]
 • 14 Express opinions in Slovak [0/3]
 • 15 Feelings and emotions in Slovak [0/2]
 • 16 I love you in Slovak [0/3]
 • 17 Party and how to say Happy Birthday in Slovak [0/2]
 • 18 Asking directions in Slovak [0/2]
 • 19 Travel and transportation related words in Slovak [0/4]
 • 20 At the doctors vocabulary in Slovak [0/4]
 • 21 At the post office in Slovak [0/3]
 • 22 Describe the family in Slovak [0/3]
 • 23 Talking about hobbies in Slovak [0/3]
 • 24 Clothes in Slovak [0/4]
 • 25 House, room, furniture vocabulary in Slovak [0/3]
 • 26 Nature and animals names in Slovak [0/3]
 • 27 School and Classroom vocabulary in Slovak [0/3]
 • 28 Work related vocabulary in Slovak [0/3]
 • 29 Slovak names for countries and languages [0/2]
 • School and Classroom vocabulary in Slovak

  This lesson will open you the door to Slovak classroom vocabulary. You will learn school related words and school subjects. Let´s start!

  School related words in Slovak

  English Slovak
  a school škola
  a teacher učiteľ
  a student žiak, študent
  a homework domáca úloha
  a test test
  an exam skúška
  a term paper dizertácia
  an example príklad
  easy / difficult ľahký / ťažký
  correct / incorrect správny / nesprávny
  a truth pravda
  a book kniha
  a page strana
  a schedule rozvrh
  a lunch break obedová prestávka
  a mistake chyba
  a workshop workšop

   

  Examples

  • Musím dokončiť veľa do školy. = I have to finish a lot for school.
  • Budúci týždeň píšem skúšku. = I am going to write an exam next week.

   

  Classroom vocabulary

  English Slovak
  a classroom, a class trieda
  a blackboard tabuľa
  a chalk krieda
  a notice board nástenka
  a school desk lavica
  a chair stolička
  a teacher´s desk katedra

   

  School subjects

  English Slovak
  a subject predmet
  a history dejepis
  a biology biológia
  maths matematika
  a language jazyk
  a P.E telesná výchova
  a geography geografia
  an economy ekonómia

   

  Examples

  • Môj obľúbený predmet je matematika. = My favourite subject is maths.
  • Neznášam dejepis. = I hate history.

   

  Example dialog

  Jana: Čau! Ideš zajtra do školy? Vieš aký je rozvrh? (Hi! Are you going to school tomorrow? Do you know our schedule?)

  Katka: Áno. Máme matematiku, bológiu, dejepis, obedovú prestávku, anglický jazyk a telesnú výchovu. (Yes. We have mathematics, biology, history, lunch break, English language and P.E.)

  Jana: Super! Dejepis je môj obľúbený predmet. (Super! History is my favourite subject.)

  Katka: Je nejaká domáca úloha? (Is there any homework?)

  Jana: Áno. Domáca úloha z matematiky. A máme test z dejepisu. Nová učiteľka nám dáva ťažké skúšky. (Yes. A homework from maths. And we a test from history. The new teacher gives us difficult exams.)

  Katka: To je pravda. Dúfam, že budem mať správne odpovede. (That is true. I hope I will have correct answers.)

   

  Now you are familiar with the school and classroom vocabulary. Let´s practice!

  Exercises

  Fill in the blanks exercise on school vocabulary in Slovak

  Translation exercise on school and classroom vocabulary

  Drag the text exercise on classroom and subjects vocabulary