Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Engelse samengestelde werkwoorden

Onze docenten

Op zoek naar een taaldocent? Contacteer 1 van onze leraren!

Leraar zoeken

In dit hoofdstuk worden de Engelse samengestelde werkwoorden behandeld. De samengestelde werkwoorden worden gecombineerd met een voorzetsel of bijwoord. De betekenis van het samengestelde werkwoord is anders dan het originele werkwoord.

Gebruik van de Engelse samengestelde werkwoorden

Het overzicht hieronder laat zien hoe een samengesteld werkwoord gevormd kan worden.

StructuurVoorbeeldVertaling
Combinatie van werkwoord en voorzetsel

We broke up three months ago. 
agree with you on this subject.

Wij maakten het 3 maanden geleden uit.
Ik ben met het jou eens over dit onderwerp.
Combinatie van werkwoord en bijwoord

The colours of this shirt are fading away. 
She can not get away with this. 

De kleuren van dit shirt vervagen.
Zij kan hier niet mee weg komen.
Combinatie van werkwoord, voorzetsel en bijwoord

He looks down on his girlfriend.
Keep up with the news please. 

Hij kijkt neer op zijn vriendin.
Blijf alstjeblieft op de hoogte van het nieuws.

Heb je een vraag?

Volg online taallessen met een professionele leraar

  1. Native en geverifieerde leraren
  2. Gratis proefles
  3. Inclusief lesmateriaal

Soorten samengestelde werkwoorden

Samengestelde werkwoorden hebben een andere betekenis dan het originele werkwoord. Zij worden meestal dagelijks gebruikt. De samengestelde werkwoorden in het Engels kunnen worden onderverdeeld in:

  • "Intransitive" samengestelde werkwoorden: zij hebben geen onderwerp.
  • "Transative" samengestelde werkwoorden zij hebben een onderwerp.

De "transative" samengestelde werkwoorden kunnen verdeeld worden in onscheidbare en scheidbare werkwoorden, afhankelijk van of beide delen van het werkwoord kunnen worden gescheiden.

enlightenedDe samengestelde werkwoorden kunnen in alle werkwoordstijden worden gebruikt door het werkwoord deel te vervoegen!

1. "Intransative" samengestelde werkwoorden

"Intransative" samengestelde werkwoorden worden niet vergezeld door een onderwerp.

Voorbeelden

Het overzicht hieronder laat een aantal "intransative" samengestelde werkwoorden zien.

 VoorbeeldVertaling
gone upPrices have gone up remarkably over the last few months.De prijzen zijn merkwaardig gestegen de afgelopen maanden.
turn upI waited and waited but he did not turn up.Ik heb gewacht maar hij is niet op komen dagen.
break outHe breaks out of the cage. Hij brak uit de kooi.
carry onThey carried on with their life as if nothing has happened.Zij gingen verder met hun leven alsof er niets was gebeurd.
get byAfter her divorce Fiona had just enough money to get by. Na haar scheiding had Fiona net genoeg geld om rond te komen.
get upKids get up to fighting when their parents are not home.Kinderen zullen gaan vechten als hun ouders niet thuis zijn.
go offThe alarm went off in the middle of the night.Het alarm ging midden in de nacht af.
hold onHold on for a minute, I will be right there. Wacht eventjes, ik zal er zo zijn.
speak upHe had to speak up, because he did not agree with the idea. Hij liet zichzelf horen, omdat hij het er niet mee eens was.
set inThe rain's set in for the day, so we can not go to the beach. De regen valt overdag, dus we kunnen niet naar het strand.
show offHe is always showing off with his big car. Hij is altijd aan het pronken met zijn grote auto.

2. "Transative" samengestelde werkwoorden - scheidbaar

De "transative" samengestelde werkwoorden worden vergezeld door een onderwerp, wat het afhankelijk van de functie een andere positie in de zin geeft:

  • Als het onderwerp een zelfstandig naamwoord is wordt het tussen de affix en het werkwoord of na de affix geplaatst.
  • Als het onderwerp een voornaamwoord is, komt het onderwerp voor de affix.
  • Als het onderwerp wordt vertegenwoordigd door een complexe uitdrukking, komt het voor de affix.

Het overzicht hieronder laat de structuur van de zin zien, inclusief de verschillende functies.

FunctieStructuurVoorbeeldVertaling
Zelfstandig naamwoordwerkwoord + affix + onderwerp /
werkwoord + onderwerp + affix

Turn off your mobile. 
Turn your mobile off.

Zet jouw telefoon uit.
Voornaamwoordwerkwoord + onderwerp + affix

Turn it off

Zet het uit.
Complexe uitdrukkingwerkwoord + affix + onderwerp

We turned off the electrical applicances in the house. 

We hebben alle elektrische apparaten uitgezet.

Voorbeelden

Het overzicht hieronder laat een aantal scheidbare "transative" samengestelde werkwoorden zien.

 VoorbeeldVertaling
bring upHe was brought up by his mother and father. Hij is opgevoed door zijn vader en moeder.
call offWe have decided to call of the wedding.Wij hebben besloten om de bruiloft af te zeggen.
carry outThe investigation was carried out by the police. Het onderzoek werd uitgevoerd door de politie.
fill inFill in the correct conjugation of the past simple. Vul de correcte vervoeging van de past simple in.
find outYesterday she found out that he was lying to her. Gisteren heeft zij uitgevonden dat hij tegen haar aan het liegen was.
give upLast year I gave up drinking. Vorig jaar ben ik gestopt met drinken.
let downYou have let me down again. Jij hebt mij weer teleurgesteld.
look upPaul is looking words up in the dictionary. Paul is woorden in het woordenboek aan het opzoeken.
make upApparently she made the whole story up. Blijkbaar heeft zij het hele verhaal verzonnen.
pick upI have to pick up my sister after class. Ik moet mijn zus ophalen na haar les.
think overWe have to think over your request before we say yes. Wij moeten over jouw verzoek nadenken voordat wij akkoord gaan.
try onYasmin has tried on many shirts in the shop. Yasmin heeft veel shirtjes gepast in de winkel.
work outThey have to work out their differences. Zij moeten hun onenigheiden uitpraten.

3. "Transative" samengestelde werkwoorden - onscheidbaar

De onscheidbare "transative" samengestelde werkwoorden hebben altijd dezelfde structuur omdat voorzetsel of bijwoord niet van het werkwoord gescheiden kan worden.

Structuur: werkwoord + affix + onderwerp

Voorbeelden

Het overzicht hieronder laat een aantal onscheidbare samengestelde werkwoorden zien.

 VoorbeeldVertaling
ask afterI met John and he was asking about you. Ik heb John ontmoet, en hij heeft naar jou gevraagd.
break intoAfter the concert the audience broke into applause.Na het concert gaf het publiek een enorm applaus.
call onHe has to call on professional help after his accident.Na zijn ongeval moet hij professionele hulp inroepen.
count onCan I count on you tonight?Kan ik vanavond op jouw rekenen?
deal withRebecca has to deal with a lot of issues at the moment. Rebecca heeft op het moment veel problemen.
do withoutI don't know what I would do without you. Ik weet niet wat ik zonder jou zal moeten doen.
get overHe has to get over his relationship to feel happy again. Hij zal zijn relatie moeten verwerken om zich weer gelukkig te voelen.
go overWe always go over the essay to correct mistakes. Wij kijken het verslag altijd na om fouten te corrigeren.
join inSometimes you just don't feel like joining in the celebrations. Soms wil je gewoon niet meedoen met de festiviteiten.
look after The grandmother looked after her grandchildren yesterday. De oma heeft gisteren voor haar kleinkinderen gezorgd.
run intoI ran into an old friend last week. Ik ben vorige week een oude vriend tegen gekomen.
stand forThe letters WWW stand for World Wide Web. De letters WWW staan voor World Wide Web.
take after She takes after her mother. Zij zorgt voor haar moeder.

Meest voorkomende Engelse samengestelde werkwoorden

 SoortVoorbeeldVertaling
Ask outTransitive, scheidbaarWhen we were young he asked me out.Toen wij jong waren vroeg hij mij uit.
Ask overTransitive, scheidbaarI asked him over to have a drink.Ik vroeg hem om een drankje te doen.
Back upTransitive, scheidbaarShe will always back you up.Zij zal je altijd helpen.
Blow downTransitive, onscheidbaarThe machine blew down the building.De machine brak het gebouw af.
Break downIntransitiveShe broke down when she received the sad news. Zij zakte in elkaar toen zij het trietste nieuws kreeg.
Break intoTransitive, scheidbaarHe broke into our home without us noticing.Hij brak bij ons huis in zonder dat wij het door hadden.
Break outIntransitive The murderer broke out of jail.De moordenaar ontsnapte uit de gevangenis.
Break upIntransitiveThey broke up after four years.Zij maakten het uit na vier jaar.
Bring upTransitive, onscheidbaarWe had brought up our wedding during the dinner.Wij hebben het tijdens het dinner over onze bruiloft gehad.
Call offTransitive, scheidbaar

The meeting got called off. 

De vergadering gaat niet door.
Call onTransitive, scheidbaarShe knows she can always call on me when she is sad. Zij weet dat zij mij altijd kan bellen als ze verdrietig is.
Calm downIntransitiveCalm down! Everything is going to be okay. Doe rustig! Het komt allemaal goed.
Carry onIntransitiveThey carried on with the lecture in spite of the problem with the computer.Zij gingen door met de les ondanks de problemen met de computer.
Carry outTransitive, scheidbaarWe carried the plan out as we had planned.We voerden het plan uit zoals we gepland hadden.
Cheer upTransitive, scheidbaarShe cheered him up with a surprise.Zij vrolijkte hem op met een verrassing.
Clear upTransitive, scheidbaarIt was raining when I got up, but it cleared up during the morning. Het was aan het regenen toen ik opstond, maar het klaarde op gedurende de ochtend.
Come backIntransitiveShe is abroad, but she is coming back next week.Zij is in het buitenland, maar ze komt volgende week terug.
Come intoTransitive, onscheidbaarHe came into the room carefully without making noise.Hij kwam de kamer binnen zonder geluid te maken.
Come uponTransitive, onscheidbaarWe came upon your brother in the cinema.Wij kwamen jouw broer tegen in de bioscoop.
Count onTransitive, onscheidbaarYou can always count on me.Jij kan altijd op mij rekenen.
Cross outTransitive, scheidbaarI saw her crossing your name out from the list.Ik zag haar jouw naam doorstrepen op de lijst.
Cut outTransitive, scheidbaarThey cut out some money which was spend on groceries from their budget.Zij schrapten een beetje geld wat besteedt werd aan boodschappen van hun budget.
Deal withTransitive, onscheidbaarWe dealt with the problem easily.We hebben het probleem gemakkelijk afgehandeld.
Drive offIntransitiveAfter their argument, she drove off crying.Na de woordenwisseling, reedt zij huilend weg.
Drop by / Drop inIntransitiveI dropped by when the party was about to be over. Ik kwam bij het feestje langs toen het al bijna afgelopen was.
Drop offIntransitive My mom drops me off at work after school.Mijn moeder zet mij bij werk af na school.
Drop outIntransitiveThe driver dropped out the car when it started to burn.De bestuurder viel uit de auto toen de auto begon te branden.
Eat outIntransitive We would eat out more if we had more money.We zouden meer uiteten als wij meer geld hadden.
Fall outIntransitive They have fallen out of the tree.Ze zijn uit de boom gevallen.
Figure outTransitive, scheidbaarHow did you figure out the problem? Hoe heb jij het probleem opgelost?
Fill inTransitive, scheidbaarFill in the form first, please.Vul het formulier in, alstjeblieft.
Find outTransitive, scheidbaarThey found it out after studying the case deeply.Zij kwamen er achter toen zij het geval goed hebben onderzocht.
Fix upTransitive, scheidbaarWe will fix up the new office.Wij zullen het nieuwe kantoor opknappen.
Get alongIntransitiveMy mom and I get along very well.Mijn moeder en ik kunnen goed met elkaar overweg.
Get awayIntransitive The thief couldn't get away from the police.De dief kon niet aan de politie ontsnappen.
Get byIntransitive  I don't know how they get by without food. Ik snap niet hoe zij het redden zonder eten.
Get inIntransitive   I got in very late yesterday night.Ik kwam er gisteravond heel erg laat.
Get onIntransitive   Get on the train, before it's too late!Stap op de trein, voor het te laat is!
Get upIntransitive   I get up at 7.30 every morning. Ik sta elke ochtend om 7:30 op.
Get overTransitive, onscheidbaarIt took me months to get over my breakup with James.Het heeft mij maanden gekost om over James heen te komen.
Give awayTransitive, scheidbaarWe have given our old clothes away, because we don't use it anymore. Wij hebben onze oude kleren weggegeven, omdat wij ze nooit meer gebruiken.
Give upTransitive, scheidbaarDon't give up on your dreams.Geen nooit jouw dromen op!
Go onTransitive, onscheidbaarGo on please, I want to listen to your version of the story.Ga door alstjeblieft, ik wil jouw kant van het verhaal horen.
Go offIntransitiveThe fire alarm went off when it detected the smoke.Het brandalarm ging af toen het rook detecteerde.

Go out

IntransitiveWe want to go out tonight. We willen uitgaan vanavond.
Go overIntransitiveShe was going over what he told her for hours.Zij ging na wat hij haar urenlang had verteld.
Hold onIntransitive Hold on, I pass the phone to my father.Wacht even, ik geef de telefoon aan mijn vader.
Hold upTransitive, scheidbaarHold up, let me finish talking first.Wacht even, laat mij even uitpraten.
Join inIntransitiveYou can join in whenever you want. Jij kan meedoen wanneer je wilt.
Keep awayTransitive, scheidbaarKeep away from this guy, he is a bad influence.Blijf bij hem weg, hij heeft een slechte invloed op iedereen.
Keep onTransitive, onscheidbaarWhy does he keep on texting me? Waarom blijft hij mij berichten sturen?
Keep upIntransitiveThis subject is very difficult and I have some problems to keep up with the class. Het onderwerp is heel moeilijk en ik heb moeilijkheden om bij de les te blijven.
Leave outTransitive, scheidbaarThey always leave me out in their plans. Zij sluitten mij altijd buiten bij hun plannen.
Let downTransitive, scheidbaarDon't let me down, I trust you.Stel me niet teleur, ik vertrouw jou.
Look afterTransitive, scheidbaar of onscheidbaarCould you look after my children on Friday night?Zou jij vrijdagavond op mijn kinderen kunnen passen?
Look intoTransitive, onscheidbaarIn this laboratory, they are looking into a new medicine.In dit laboratorium zoeken ze naar een nieuw medicijn.
Look outIntransitive  Look out for him please.Let even op hem alstjeblieft.
Look upIntransitive If you look up you will see all the stars. It's magical.Als je naar boven kijkt kan je alle sterren zien, het is echt magisch.
Make upTransitive, scheidbaarDon't trust him, he always makes stories up.Vertrouw hem niet, hij verzint altijd allerlei verhalen.
Move inIntransitiveIt has been one year since I moved in with my sister.Het is alweer een jaar geleden dat ik bij mijn zus ging wonen.
Pay backTransitive, scheidbaarI have to pay my parents the money back that they lent me. Ik moet mijn ouders het geld terug betalen wat ik heb geleend.
Pick upTransitive. scheidbaarWe are going to pick up my sister from the airport.Wij halen mijn zus op van het vliegveld.
Plug inTransitive, scheidbaarYou should plug in your phone because you don't have any battery left.Je zou jouw telefoon aan moeten sluiten omdat jij bijna geen batterij over hebt.
Point outTransitive, scheidbaarShe pointed out the important parts of the research yesterday. Zij legde gisteren de belangrijke dingen van het onderzoek uit.
Put awayTransitive, scheidbaarThe kids put their toys away. De kinderen legden hun speelgoed weg.
Put onTransitive, scheidbaarPut your jacket on, it's very cold outside. Doe jouw jas aan, het is erg koud buiten.
Put outTransitive, scheidbaarThe firefighters put out the fire quickly.De brandweer bluste het vuur heel snel.
Rip offTransitive, scheidbaarA lot of restaurants rip off the tourists. Veel restaurants zijn touristen aan het afzetten.
Run awayIntransitiveShe ran away from her house when she was 18 years old.Zij rende weg van haar huis toen zij 18 jaar oud was.
Run intoTransitive, onscheidbaarWe ran into your mom in the supermarket. What a coincidence.Wij kwamen jouw moeder tegen in de supermarkt. Wat een toeval.
Run outIntransitive 

I have run out of money, I have to find a job.

Ik heb geen geld meer, ik moet een baantje vinden.
Set outIntransitiveThey set out the fences to protect everyone from the running bulls.Zij hebben de hekken neergezet om iedereen van de stieren te beschermen.
Set upTransitive, scheidbaarHe always thinks we are trying to set him up.Hij denkt altijd dat wij hem willen benadelen.
Show offIntransitiveShe was showing off her new car.Zij was aan het pronken met haar nieuwe auto.
Sleep inIntransitiveShe doesn't work on Sundays so she can sleep in.Zij werkt niet op zondagen zodat ze kan uitslapen.
Slow downIntransitiveYou are driving so fast! Slow down.Je rijdt zo snel! Rij even wat rustiger.
Sort outTransitive, scheidbaarShe wanted it perfect and that's why she sorted out all the details.Zij wou dat het perfect was en daarom heeft zij alle details uitgewerkt.
Speak upIntransitiveSpeak up! There is a lot of noise.Praat eens wat harder! Er is heel veel lawaai.
Split upIntransitiveCan we split up the bill please? Kunnen wij alstjeblieft de rekening splitsen?
Stand byIntransitiveI will stand by if you need me.Ik zal klaar staan voor als je mij nodig hebt.
Take afterTransitive, scheidbaarI will take the first piece, you can take one after me.Ik zal het eerste stuk nemen, jij mag na mij eentje pakken.
Take downTransitive, scheidbaarHe took down all the posters.Hij heeft de posters eraf gehaald.
Take inTransitive, scheidbaarWe were taking in the stray dog, he looked really hungry and cold.Wij namen de zwerfhond naar binnen omdat hij er erg hongerig en koud uitzag.
Take offIntransitiveThe plane took off just on time.Het vliegtuig steeg net op tijd op.
Take onTransitive, scheidbaarYou don't need to worry. I will take on that project.Maak je geen zorgen. Ik zal het project doen.
Take outTransitive, scheidbaarHe took her out and she couldn't believe it.Hij nam haar mee uit en zij kon het maar niet geloven.
Tell offTransitive, scheidbaarMy dad told me off a lot of times when I didn't search for a job.Mijn vader zeurde vaak tegen mij toen ik niet voor een baantje aan het zoeken was.
Think overTransitive, scheidbaarJust think it over a couple of times before you make a decision.Denk er een paar keer over na voordat je een beslissing maakt.
Throw awayTransitive, scheidbaarThey want to throw these tables away because they don't use them anymore.Zij willen deze tafels weggooien omdat ze niet meer gebruikt worden.
Try onTransitive, scheidbaarYou should try the dress on before you buy it.Je moet de jurk aanpassen voordat je hem koopt.
Turn aroundIntransitive Turn around carefully and check the table in front of us, is he your ex boyfriend?Draai je eens voorzichtig om en kijk naar de tafel voor ons, is dat jouw ex?
Turn upIntransitive  Don't worry, I'm sure your wallet will turn up.Maak je geen zorgen, de portemonnee komt vanzelf wel boven water.
Wear offIntransitiveThe effects of the anesthesia will wear off in a couple of hours.De effecten van de verdoving zullen na een paar uur zijn uitgewerkt.
Work outIntransitive / transitive, scheidbaarWe are going to work out today.We gaan vandaag sporten.

Oefeningen

  1. Welk samengesteld werkwoord past het beste in de zin?
  2. Vul de samengestelde werkwoorden in!

Welk samengesteld werkwoord past het beste in de zin?


Vul de samengestelde werkwoorden in!


Wat vinden onze studenten van de taallessen?

In tegenstelling tot andere platformen, zijn al onze docenten handmatig geverifieerd door ons professionele team. Vertrouw op de ervaringen van onze studenten.
4.96/5
Elena is een uitstekende leraar en een erg aardig persoon. Ik heb al geruime tijd in het Spaans met Elena getraind nadat ze mij door een vriend was aanbevolen, en ben altijd erg blij met onze lessen. Hoewel ik mezelf niet erg goed vind in het leren van vreemde talen, is Elena erg geduldig en past ze de lessen aan mijn vaardigheden aan, waardoor ik me op mijn gemak voel. Ik vind haar zelfs buitengewoon bedreven in het exact beoordelen van waar ik op een bepaald moment ben met betrekking tot mijn individuele leersituatie, en de lessen dienovereenkomstig in te richten. Ik denk dat ik het proberen om Spaans te leren waarschijnlijk had opgegeven als ik niet met Elena was begonnen; en dat zou zonde zijn als je bedenkt waar ik nu ben met de taal. Door de bekwame hulp van Elena ben ik erg blij dat ik niet alleen vertrouwd ben met het basis Spaans, maar ook het vertrouwen heb dat ik op een dag de taal volledig zal beheersen. Geen enkele andere leermethode die ik probeerde voordat ik Elena ontmoette, is te vergelijken met de één-op-één, persoonlijke instructie die ik van haar ontvang, namelijk lezen; schrijven; ontwikkelingsoefeningen; en vooral: gesprek. Om nu naar het Spaans te kunnen kijken en het grotendeels vertrouwd te laten lijken, is buitengewoon bevredigend. Ik ben zelfs van plan om bij Elena Italiaans te studeren nadat ik mijn gewenste niveau in het Spaans heb bereikt. Dit zijn niet dingen waarvan ik me ooit had voorgesteld dat ze zich in de beginfase van mijn studie zouden voordoen. Ik ben een native speaker Engels en vind het Engels van Elena uitstekend. Ze had geen moeite om me vanaf het allereerste niveau instructies te geven waar het nodig was dat er veel Engels werd gesproken in onze lessen, tot waar we nu zijn met veel minder Engels. De vriendin die mij Elena heeft aanbevolen, heeft Nederlands van haar geleerd en is even blij met hun ervaring. Ik zou niet aarzelen om van Elena een van de talen te leren die ze onderwijst. Ik geef Elena mijn hoogste aanbevelingen en bedank haar voor alle hulp die ze mij heeft gegeven.
Translated by Google Translate
Bedankt voor je feedback, Brandon! Ik ben erg blij dat je zo tevreden bent met de lessen. Ik heb altijd geloofd dat je het zou redden en ik ben blij dat we het nooit hebben opgegeven. De juiste instelling en een hoog doorzettingsvermogen waren de sleutels tot uw succes. Het was een genoegen om je gids te zijn in je leerproces. Ik weet dat je veel meer kunt doen, dus laten we doorgaan naar een volgend niveau!
Translated by Google Translate
5/5
Zonder twijfel een van de beste leraren waarmee ik heb mogen werken. Zeer goed geïnformeerd over alle aspecten van het Bulgaars (grammaticaregels, uitdrukkingen, ...) maar ook in het Engels en het Frans, wat helpt wanneer je een diepere vraag hebt over hoe of waarom iets is zoals het in het Bulgaars is. Bovendien heeft hij zijn eigen materiaal en komt hij altijd voorbereid, maar hij staat ook open om het onderwerp van een les aan te passen aan uw behoeften. Hij is geduldig, positief en niet al te wetenschappelijk, dat is wat je nodig hebt als volwassen Bulgaar voor dagelijks leren. Ik werk nu 18 maanden met hem en kijk nog steeds uit naar onze lessen elke week.
Translated by Google Translate
An's Bulgarian is enorm verbeterd sinds ze het anderhalf jaar geleden heeft gegeven. Het spreekt voor zich dat ik het fijn vind om met zo'n enthousiaste leerling samen te werken die het levende bewijs is dat iedereen, door hard werken en doorzettingsvermogen, kan slagen in zijn taaldoelen. An, je bent nu een onafhankelijke gebruiker van de taal die in staat is om met succes echte live gesprekken te voeren. Geef jezelf een schouderklopje.
Translated by Google Translate
5/5
Wederom een les vol plezier en vol leermogelijkheden. Ik hou echt van Angels geduld en aanpassingsvermogen aan mijn leerproces.
Translated by Google Translate
Deze student is een van de beste die ik ooit heb gehad in mijn lange loopbaan als docent. Ze is altijd zo ijverig en bereid om steeds meer te leren. Ik ben zo blij om met haar samen te werken en zie de enorme vooruitgang die ze heeft geboekt sinds we voor het eerst met elkaar begonnen samen te werken. Bedankt Silke!
Translated by Google Translate
5/5
Ik zou Tove ten zeerste aanbevelen. Haar lessen zijn fantastisch en ik leer precies waar ik in geïnteresseerd ben. Tove is erg vriendelijk, onze chemie gaat goed samen en ik vind het erg leuk om door haar onderwezen te worden.
Translated by Google Translate
Beste Anita, Heel erg bedankt voor je mooie recensie! Ik geniet ook erg van onze lessen en ik ben zo blij dat onze communicatie en chemie goed bij elkaar passen. Dat is de beste voorwaarde voor een goede leerervaring. Tot ziens!
Translated by Google Translate
5/5
Wij zijn een Italiaans gezin dat 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met de keuze. Het is een familiale Italiaanse versie van het Franse leger en het is 10 jaar geleden dat de CM1 werd geraadpleegd. Een vraag naar een nieuw leven in een leeromgeving voor een leerling-leerling. Nous sommes super contents de Natalia. Wij zijn een Italiaans gezin dat sinds 3 maanden in Frankrijk woont, we hebben twee 10-jarige kinderen die net zijn begonnen met het bijwonen van CM1. We vroegen Natalia om de kinderen twee lessen per week te geven om hun leerproces te versnellen. We zijn super blij met deze keuze.
Translated by Google Translate
De kinderen van Fabrizio leren heel snel Frans, ik heb de indruk dat deze lessen online voor hen nuttig zijn geweest en ik weet zeker dat ze de taal gemakkelijk zullen beheersen. Ze zijn erg geïnteresseerd in leren.
Translated by Google Translate
5/5
Daniela is een heel aangename en vlotte leerkracht die het talent heeft om je onmiddellijk op je gemak te laten voelen. Haar lessen zijn een mooie mix van conversatie en theorie. Telkens weer is het een leuk uurtje om naar uit te kijken!! Dankjewel Daniela!!
Beste Hilde, hartelijk dank voor je woorden. Ik ben blij dat je tevreden bent met onze tijd samen. Ik zal mijn best blijven doen om je je mooie Italiaanse op een vrolijke en rustige manier te laten oefenen :-)
Translated by Google Translate
5/5
Het is altijd een plezier om Engelse lessen te krijgen bij Corinne. De lessen zijn altijd erg leuk en zeer interessant met betrekking tot actuele zaken en helaas eindigt de tijd altijd te vroeg. Sterk aanbevolen.
Translated by Google Translate
Bedankt, Danilo. Het is altijd een plezier om lessen bij je te hebben en ik heb genoten van onze vele gesprekken samen. En wat een vreugde dat ze in de loop van de tijd voor ons beiden gemakkelijker te begrijpen zijn geworden! : D
Translated by Google Translate
5/5
Carmen is echt voorbereid en heel erg aardig. Ze neemt je bij de hand en laat je op een plezierige manier kennismaken met de Portugese taal. Ik heb al 3-4 zinnen geleerd tijdens de eerste les!
Translated by Google Translate
Fabia is een erg aardige student en leert heel snel. Het is een plezier om haar les te geven, omdat ze het erg leuk vindt om een moeilijke taal als Portugees te leren en veel verbeterd is.
Translated by Google Translate
5/5
Het was erg leuk om les te krijgen van Theano (Anny). Ze is aanpasbaar aan het niveau van de student en is bereid om de student waar nodig te helpen. Ze is een vriendelijke en zorgzame leraar!
Translated by Google Translate
Σ 'ευχαριστώ πολύ Μέγκαν! Ik ben blij dat je een goede ervaring hebt gehad en dat je ervan hebt genoten. Je opwinding over het Grieks leren motiveert me nog meer :)
Translated by Google Translate
5/5
Marissa is een zeer professionele docent die de leerling gerust kan stellen. Het is nauwkeurig, effectief en gericht op het bereiken van doelstellingen: een echte aanrader.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt Paola !!! Ik werk graag met jullie en heb van elk moment genoten. Zelfs na deze korte periode kunnen we al enkele veranderingen beginnen te zien. :-)
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb veel lessen gehad bij Luisa en ik kijk er altijd naar uit. We beginnen met praten over de gebeurtenissen van de afgelopen week en die verhuizen naar Espresso, wat ik erg handig vind als een goed overzicht van materiaal dat ik in het verleden heb gedaan. Er worden vaak aanvullende woorden gebruikt die ik nog niet eerder had ontmoet. Luisa is altijd een plezier om mee te praten en is een aardige en prettige leraar. Ze corrigeert me voorzichtig en biedt indien nodig nuttige woorden of betekenissen.
Translated by Google Translate
Beste Martin, heel erg bedankt! Het is mij een genoegen om met jou les te nemen. En hartelijk dank voor uw suggestie over Amerikaanse films (Just Mercy) of Amerikaanse boeken
Translated by Google Translate
5/5
Ik heb een paar dagen geleden mijn eerste les gehad en alles ging super goed! Karin was attent, bracht haar positivisme over en hielp me met elke twijfel die ik had. Ze concentreert zich echt op het leren spreken en spreken van een taal, dus dit is echt interessant voor mij, om het te oefenen en het elke dag te kunnen gebruiken. Ik raad haar echt aan aan iedereen die een nieuwe taal wil leren :)
Translated by Google Translate
Hallo Alba! Heel erg bedankt voor je geweldige recensie! Ik heb ook genoten van onze les en ik wens je veel succes met al je toekomstige projecten :-)
Translated by Google Translate
5/5
Een voorbereide en vriendelijke leraar, klaar om les te geven met geduld en goede humor. Hij voorzag me van zeer nuttig materiaal om zelfs na de les te bestuderen en te herzien. Ik raad het iedereen aan die met een glimlach een taal wil leren. Bedankt Silvia :)
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt voor de recensie van Chiara! Het was een waar genoegen om deze les bij je te hebben. Ik wens je een fijne reis met de Duitse taal!
Translated by Google Translate
5/5
De les met Celia was perfect! Ze was puntcual, vriendelijk en haar lesmethode is effectief en grappig. Ze begon de les met een paar "spelletjes" om elkaar beter te leren kennen en daarna bespraken we een artikel dat ze verstrekte. De tijd van de les ging snel voorbij en ik leerde nieuwe woordenschat. Absoluut racecomended.
Translated by Google Translate
Heel erg bedankt, Opmerking! Ik ben blij om te weten dat je onze les leuk vond en ik kijk er naar uit om er in de nabije toekomst meer te hebben! Proost!
Translated by Google Translate
5/5
Ekaterina schrijft nieuwe woorden en zinnen die tijdens de les zijn geleerd. Ze heeft een erg leuke instelling en een geweldig accent! Een plezier om mee te werken ... ja, zelfs in het Duits !!!!!
Translated by Google Translate
Beste Silvia, hartelijk dank voor je feedback! Het is een waar genoegen om lessen bij je te hebben, en ik hoop dat je ze nuttig vindt!
Translated by Google Translate
5/5